Jauna kapavieta

Lai saņemtu jaunas kapavietas uzturēšanas tiesības vai apbedīšanas atļauju jau esošā kapavietā, tuviniekiem jāvēršas pie attiecīgās kapsētas pārziņa.

Kapavieta tiek piešķirta, pamatojoties uz mirušā piederīgā iesnieguma pamata. Iesniegums ŠEIT:

Kapavieta tiek piešķirta, ja

 • mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ogres novada administratīvajā teritorijā;
 • personu apbedī iepriekš piešķirtā un izveidotā kapavietā, neatkarīgi no mirušā pēdējās deklarētās dzīvesvietas;
 • ja mirusī persona ir tuvākais radinieks (vecāks, bērns, vecvecāks, mazbērns) vai laulātais iesniedzējam, kura deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Apbedīšanas pakalpojuma pieprasīšana (soļi)

Mirušā piederīgajiem pie attiecīgā kapsētas pārziņa jāvēršas ar pieprasījumu piešķirt vietu mirušā apbedīšanai.

Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās sniedz kapavietas uzturētāja izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs.

Kapa rakšanas pakalpojumu kapsētās nodrošina kapavietas uzturētāja izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs kapsētas pārziņa uzraudzībā.

Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un ar kapavietas uzturētāju saskaņo apbedīšanas laiku, bet ne vēlāk kā 48 stundas pirms apbedīšanas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzimtsarakstu nodaļas izdota Miršanas apliecība;
 • kremēšanas gadījumā – "Urnas pavadvēstule" no krematorija;
 • personu apliecinošs dokuments;
 • dokuments, kas pierāda iesniedzēja radniecību ar mirušo;
 • dokuments par ziņu par iesniedzēja deklarēto dzīvesvietu.

Maksa par pakalpojumu

Kapličas izmantošana Ogres kapsētā

15.00 EUR

Iebraukšanas maksa Ogres un Smiltāju kapsētā

4.31 EUR

Iebraukšana Ogres un Smiltāju kapsētā transportlīdzeklim, kurā atrodas 1. vai 2. grupas invalīds vai persona ar kustību traucējumiem

bezmaksas

Visas cenas norādītas ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Kapavietas izmēri Ogres un Ogresgala pagasta kapos

Smiltāju kapsētā ierādāmo kapavietu izmēri

KapavietaPlatums (m)Garums (m)Laukums (m2)
Vienvietīga1,753,005,25
Divvietīga2,503,007,50

Pārējo atvērto kapsētās ierādāmo kapavietu izmēri

KapavietaPlatums (m)Garums (m)Laukums (m2)
Vienvietīga1,753,005,25
Divvietīga2,503,007,50
Trīsvietīga3,003,009,00

Saistītie pakalpojumi

1. Miršanas reģistrācija

Ogres novada domes Dzimtsarakstu nodaļa miršanas faktu reģistrē miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

Pakalpojuma pieprasīšana

Miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļā piesaka mirušā tuvinieki (laulātais vai citi ģimenes locekļi) vai apbedīšanas biroja pārstāvis.

Dokumenti, kas jāiesniedz:

 • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni;
 • mirušās personas apliecinoši dokumenti - pase vai ID karte (ja ir pieejami);
 • miršanas faktu apliecina arī tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu;
 • pieteicējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc miršanas reģistrācijas pieteicējam izsniedz miršanas apliecību.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas.

2. Atļauja veikt pārapbedīšanu

Ja nepieciešams veikt mirstīgo atlieku pārapbedīšanu kādā no Ogres pilsētas vai Ogresgala pagasta kapsētām, jāvēršas pie kapsētas pārziņa.

Jāņem vērā, ka personas mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža.

To pieprasīt var gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu atļauju cilvēka mirstīgo atlieku pārapbedīšanai, kapsētas pārzinim klātienē jāiesniedz iesniegums.

Iesniedzējam jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments (fiziskām personām);
 • reģistrācijas apliecība (juridiskām personām - kapavietas uzturētājs; tiesībsargājošās iestādes u.c.);

Lai saņemtu Veselības inspekcijas atļauju pārapbedīšanai, ir nepieciešami šādi dokumenti:

 • pieteikums,
 • miršanas apliecības kopija,
 • Izziņa no kapsētas par kapavietu, kur paredzēta pārapbedīšana.

Pieteikties miruša cilvēka ķermeņa pārapbedīšanas atļaujai ir iespējams elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot Veselības inspekcijas e-pakalpojumu "Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai".

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma saņemšanas, dokumentu pārbraudīšanas, atļauja tiek sagatavota trīs darba dienu laikā.

Maksa par pakalpojumu

Ar pārapbedīšanu saistītos izdevumus sedz persona, kura organizē mirstīgo atlieku pārapbedīšanu.

3. Izziņas izsniegšana par apbedījumu pašvaldības kapsētā

Lai saņemtu izziņu par apbedījumu pašvaldības kapsētā, jāvēršas pie attiecīgās kapsētas pārziņa.

Pakalpojuma pieprasīšana

Iesniedzējam jāiesniedz iesniegums brīvā formā adresētu kapsētas pārziņa, norādot mirušā vārdu un uzvārdu, kā arī miršanas datumu.

Kapsētas pārzinis sagatavo izrakstu no pamatdokumentiem (kapsētas mirušo reģistrācijas grāmatas vai apbedījuma vietu kartotēkas).

Pamatojoties uz apbedījuma vietu uzskaites pamatdokumentos ietvertajām ziņām, kapsētas pārzinis sagatavo un aģentūra izsniedz izziņu par kapavietām atbilstoši izziņas pasūtītāja norādītajam mērķim.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma saņemšanas, izziņa tiek sagatavota trīs darba dienu laikā.