Pirmais solis, kas tuviniekiem (laulātajam vai citiem ģimenes locekļiem) vai apbedīšanas biroja pārstāvim šajā situācijā ir jādara, ir jāvēršas Ogres novada dzimtsarakstu nodaļā un jāziņo par personas miršanas faktu, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus.

Dokumenti, kas jāiesniedz:

  • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni;
  • Mirušās personas apliecinoši dokumenti- pase vai ID karte (ja ir pieejami);
  • Miršanas faktu apliecina arī tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu;
  • Pieteicējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

Pakalpojums ir bezmaksas, un pēc miršanas reģistrācijas pieteicējam izsniedz miršanas apliecību.

Tālāk Mirušās personas piederīgajiem pie attiecīgā Kapu pārziņa jāvēršas ar pieprasījumu piešķirt vietu mirušā apbedīšanai, iesniedzot nepieciešamos dokumentus.

Iesniedzamie dokumenti:

  • dzimtsarakstu nodaļas izdota Miršanas apliecība;
  • kremēšanas gadījumā – "Urnas pavadvēstule" no krematorija;
  • personu apliecinošs dokuments;
  • dokuments, kas pierāda iesniedzēja radniecību ar mirušo;
  • dokuments par ziņu par iesniedzēja deklarēto dzīvesvietu.

Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un ar kapavietas uzturētāju saskaņo apbedīšanas laiku, bet ne vēlāk kā 48 stundas pirms apbedīšanas.

Visbeidzot tuviniekiem jāsazinās ar kādu no Apbedīšanas pakalpojuma sniedzējiem, lai vienotos par "Izvadīšanas" norisi.

Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās sniedz kapavietas uzturētāja (tuvinieka) izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs. Arī kapa rakšanas pakalpojumu kapsētās nodrošina kapavietas uzturētāja (tuvinieka) izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs, kas noris kapsētas pārziņa uzraudzībā.

Ogresgala pagasta kapos maksa par kapličas vai transportlīdzekļa iebraukšanu netiek piemērota.

Savukārt par Ogres kapu kapličas izmantošanu tā ir 15,00 EUR (ar PVN), saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes apstiprināto cenrādi.

Papildus Ogres un Smiltāju kapsētā tiek ieturēta transportlīdzekļa iebraukšanas maksa, kas ir 4,31 EUR (ar PVN).

Ņemiet vērā, ka iebraukšana Ogres un Smiltāju kapsētā transportlīdzeklim, kurā atrodas 1. vai 2. grupas invalīds vai persona ar kustību traucējumiem ir bezmaksas.

Ja kapavietas uzturētājs ir konstatējis, ka kapavietā vai tai blakus atrodas bīstams, sauss vai bojāts koks, tad par to jāraksta iesniegums pašvaldības aģentūrai "Ogres komunikācijas" vai Ogres novada pašvaldības būvvaldei. Ogres novada būvvaldes vides speciālists apseko iesniegumā minēto koku, un pieņem lēmumu par koka ciršanu. Jāņem vērā, ka koku ciršana ir aizliegta no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot gadījumus, ja pašvaldība koku ciršanu atzinusi par neatliekamu.